662 611 5700

Technical Support

24/7/365

มั่นใจด้วยบริการดูแลและรักษาระบบ

ทางบริษัทฯ มีเจ้าหน้าประจำคอยดูแล ให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา แก่ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุด รวมทั้งการเข้าตรวจสอบและดูแลระบบของลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ท่านใช้งานระบบได้อย่างมั่นใจ

Remote Monitoring

ให้บริการรีโมทเพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบหรือแก้ไขปัญหาตลอดเวลา

Request NBD (Next Business Day On-site Service)

ให้บริการ Oni-site เร่งด่วน ภายในวันทำการถัดไป

  • กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน (Emergency or Otherwise)
  • ให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติงาน (Operation Advice)
  • กรณีอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย (Parts Supply, Repair and Testing)
  • การจัดการปรับปรุงทรัพยากรระบบและสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการใช้งาน (Scheduling On-Site Resources)

Access Knowledge

ให้บริการข้อมูลและเอกสารการใช้งานด้านเทคนิคแบบออนไลน์

Always-On Communication by Telephone Call, Ticket and Email

เราพร้อมให้บริการการช่วยเหลือทุกช่องทางอย่างเร็วที่สุด ซึ่งรวมทั้งการช่วยแก้ไขปัญหาผ่านระบบ Chat และ Ticket System